Class PolicyRuleTypeUtil.LazyMapConstraintsResolver